Barion Pixel

Markad Branding Consultant

Általános Képzési Szerződés

amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján

egyrészről: Sóki Judit Erika egyéni vállalkozó

Székhely: 7742 Bogád, 48-as utca 3.

Nyilvántartási száma: 54641604

Adószám: 55899037-1-22

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) nyilvántartási szám: B/2020/002129.

NAIH/0006798

továbbiakban, mint Képző Intézmény

másrészről:  MEGRENDELŐ, aki megvásárolta és kifizette a képzést a megrendelésben szereplő adataival.

a továbbiakban, mint Képzésben Résztvevő együttesen, mint Szerződő Felek között a megrendelés napján a www.markad.hu weboldal online shopján keresztül, az alábbiak szerint: 

 1. A képzés pontos megnevezése: A számlán szereplő megrendelt képzés.
 2. A képzés formája: online, egyéni, vagy csoportos képzés a www.markad.hu weboldalon szereplő képzés leírás szerint.
 3. A képzés időtartama:
  1. A képzés kezdetének időpontja: A megrendelt képzés kiegyenlítésének és képző általi visszaigazolásának napja. A visszaigazolás tartalmazza a hozzáférési linkeket, helyeket, időpontokat is.
  1. A képzés befejezésének tervezett időpontja (a vizsga időpontja): A képzés leírásában szereplő időpont, vagy az egyéni hallgató tanulási haladásának megfelelő egyeztetett időpont.
  1. A képzés ütemezését valamennyi tananyagegység esetében a szerződés elválaszthatatlan részét képező tanfolyami leírás tartalmazza, mely az adott képzés leírásában szerepel a wwww.markad.hu oldalon.
 4. A képzés óraszáma: a képzés leírásában szerepel, megengedett hiányzás mértéke: a tanórák 10 %-a  amelyből:
  1. Elmélet óraszáma: 0,                  megengedett hiányzás mértéke: nem releváns
  1. Gyakorlat óraszáma: leírás szerint, a megengedett hiányzás mértéke: a tanórák 10 %-a

Amennyiben a Képzésben Résztvevő hiányzása a fenti mértéket meghaladja, akkor a Képző Intézmény a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a képzésről Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Ezzel kapcsolatosan nincs helye fellebbezésnek, egyéb jogorvoslatnak, a Képző Intézmény kizárja az esetleges károk megtérítését a Képzésben Résztvevő számára. 

 1. megengedett hiányzás mértékének túllépése miatti szerződésfelmondás esetén a Képzésben Résztvevő köteles a képzési díj időarányos részét a Képző Intézménynek megtéríteni.
 2. A képzés helyszínének megnevezése és pontos címe:
  1. Az elméleti képzés helyszínének megnevezése és pontos címe: nem releváns
  1. A gyakorlati képzés helyszínének megnevezése és pontos címe: egyéni egyeztetés alapján.
  1. A Képző Intézmény fenntartja a jogot a képzésekkel kapcsolatos módosításra a képzési helyszínre, ütemezésre és időpontra vonatkozóan. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a nevezett módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, úgy a Felnőttképzési szerződés bontását kezdeményezheti. A Felnőttképzési szerződés bontása a támogatás visszavonását eredményezi, ez esetben a Képző Intézmény a képzési díj időarányos részére sem tarthat igényt. 
 3. Előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja: A képzési programban meghatározottak alapján nincs lehetőség az előzetesen szerzett tudás beszámításának.
 4. A Képzésben Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: folyamatos nyomon követés és ellenőrzés a képzés alatt, az egyéni és csoportos feladatmegoldások során, záró számonkérés.
 5. Vizsgára bocsátás feltételei: a képzési programbanmegengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.
  1. A záró számonkérés (tervezett) időpontja: egyedi egyeztetés alapján.
  1. A záró számonkérés formája: gyakorlati feladatmegoldás.
 6. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

A képzés elvégzéséről szóló dokumentum kiadásának feltételei:

Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel.  

A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).

 1. A képzési díj meghatározása: a projekt keretében megvalósuló képzések díjába beleértendő az engedélyezett képzési program részét képező vizsga, az eszközhasználat és a tananyag díja is. 
  1. A teljes képzési díj: a www.markad.hu weboldalon a képzés leírásában jelzett összeg. 
  1. A Képzésben Résztvevő részére megállapított képzési díj: a www.markad.hu weboldalon a képzés leírásában jelzett összeg. 

A képzési költségbe beleértendő minden díj, költség, amely a képzéssel kapcsolatban felmerül. Egyéb jogcímen díjazás (pl.: vizsgadíj, pótvizsgadíj, pótóradíj, eszköz- és tankönyvhasználati díj, stb.) nem szedhető. 

A képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezése: nem releváns.

 1. A gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatások: nem releváns
 2. A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy:
  1. a képzésben a 3-5. pontban meghatározottak szerint részt vesz,
  1. megjelenését minden személyes kontakt képzési órán a jelenléti ív aláírásával dokumentálja, 
  1. a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén, mérésén részt vesz (írásbeli, szóbeli és más formában előírt beszámolók teljesítése),
  1. nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná (A Képzésben Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.),
  1. a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a Képző Intézménynek bejelenti, és a Képző Intézmény kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja,
  1. a képzési díj elszámolásához a Képző Intézménnyel együttműködik, a Tanúsítvány átvételét aláírásával igazolja, 
  1. a Képző Intézmény a tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait betartja.
  1. a képzésben Résztvevő vállalja, hogy a személyes adatai valóságnak megfelelősségét okmányai bemutatásával iagzolja, illetve a jelen szerződés megkötése során személyazonosító okmányait Képző Intézmény számára ellenőrzésre átadja, a Képző Intézmény arról másolatot készíthet.
 3. A Képző Intézmény vállalja, hogy:
  1. jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról (A Képző Intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.),
  1. tájékoztatást ad a Képzésben Résztvevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről,
  1. a támogatott képzés teljes időtartama alatt a felnőttképzési engedélyét fenntartja,
  1. a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja,
  1. a záró számonkérés sikeres teljesítését követően Tanúsítványt állít ki, melyet 8 napon belül átad/eljuttat a Képzésben Résztvevő számára.

 13. A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i):  

 1. Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a képzés megkezdését megelőzően számára Képző Intézmény legalább három munkanapot biztosított a képzési program megismerésére és a képzésen való részvételi szándékáról lemondhatott díjfizetési kötelezettség nélkül.

A Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését. 

Amennyiben a Képzésben Résztvevő kizárásra kerül, vagy a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, köteles a képzési díjat időarányos részét a Képző Intézmény számára megtéríteni.

14. A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye(i):  

A Képző Intézmény a képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a Képzésben Résztvevőt ért kárt köteles megtéríteni. Minden egyéb esetben a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók. 

 1. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti.
 2. Ezen szerződés felmondását a Képző Intézmény és a Képzésben Résztvevő a megrendeléssel elfogadott Általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint kezdeményezheti.
 3. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait, illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeteknek, és a projekt megvalósításában és monitorozásában résztvevő, külső ellenőrzési szervek részére átadhatja.
 4. A Képzésben Résztvevő hozzájárul, hogy a Képző Intézmény – a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. A Képzésben Résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt. Amennyiben a fotódokumentáláshoz nem járul hozzá, írásban jelezze az office&markadacademy.hu címen.
 5. A Szerződő Felek tudomásul veszik, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát.
 6. Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Tanúsítványt – a Tanúsítvány kiadása feltételeinek teljesítését követően – e-mailben kapja meg. Amennyiben nyomtatott formában is igényt tart a Tanúsítványra kérjük jelezze. A nyomtatás és postázás költsége 5000 Ft. Az e-mail megnyitásával a Tanúsítvány átvétele is igazoltnak tekintett. A postai kézbesítés szabályaira felek kikötik a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 102/C. § (2)-(10) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását. 
 7. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve Bírósághoz, Törvényszékhez. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az irányadó. 

A felek a jelen, három oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, a képzés megrendelése egyben a képzési szerződés elfogadását is jelenti.

Érvényes, 2023.12.26-tól