Barion Pixel

Markad Branding Consultant

ÜZLETI, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENTORING SZOLGÁLTATÁS megbízási szerződés

Tartalom

Felek közötti megállapodás: 2

Szolgáltatás leírása: 3

Díjazás, számlázási, fizetési információk.. 3

A díj fizetésének módja.. 3

A MEGBÍZÁSI DÍJ ESEDÉKESSÉGE.. 4

A szerződés módosítása.. 4

Együttműködési kötelezettség… 4

Titoktartásra vonatkozó szabályok.. 5

Szavatosság… 5

Egyéb rendelkezések.. 5

FOGALOMTÁR… 6

Mentoring: 6

Üzleti vállalkozásfejlesztési tanácsadás: 6

ÜZLETI, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MENTORING SZOLGÁLTATÁS

megbízási szerződés

Felek közötti megállapodás:

Amely létrejött az Időpont foglaló, vagy a Megrendelő űrlapot kitöltő vállalkozó/cégvezető/ magányszemély

mint megbízó, – továbbiakban MEGBÍZÓ -,

valamint

SÓKI JUDIT ERIKA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Székhely: 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48.

Nyilvántartási száma: 54641604

Adószám: 55899037-1-22

Bankszámlaszám: 10700031-49737509-35094371

mint megbízott – továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ –

között az alábbiak szerint:

A megrendelés, mint/és a megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül.

A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.

A megrendelésről e-mailben válaszértesítőt küldünk a szerződés adataival.

A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

Szolgáltató tanácsadó fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, érvényes jelentkezési / megrendelés /időpontfoglalási űrlapot tölt ki és küld be, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltatás leírása:

Sóki Judit Erika ev. – mint vállalkozásfejlesztés tanácsadó, üzleti mentor vállalja, hogy üzleti és vállalkozásfejlesztési mentorálási szolgáltatásokat nyújt a Kliens részére.

A mentorálási szolgáltatások tartalmazzák, de nem korlátozódnak a következőkre:

  • Üzleti terv kidolgozása és értékelése
  • Stratégiai tervezés és növekedési lehetőségek elemzése
  • Piaci kutatás és célpiac meghatározása
  • Marketing és értékesítési stratégiák kidolgozása
  • Pénzügyi tervezés és költségkontroll
  • Vezetői képességek és csapatmenedzsment fejlesztése
  • Az üzleti folyamatok hatékonyságának növelése

SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy tevékenysége ügyfélközpontú, jelentős részben mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz kötődik. Tanácsadói tevékenysége során szakszerűen, közérthetően, a jogszabályoknak és gazdasági környezetnek megfelelő tanácsadói szolgáltatást nyújt.

A szolgáltatás megrendelésekor Szerződő Felek a megrendelő űrlapon kiválasztott tanácsadói, mentori szolgáltatások teljesítésére, és/vagy a kiválasztott meghatározott időtartamra állapodnak meg.

Új szolgáltatás igénybevétele esetén szükséges egy új megrendelő űrlap/vagy időpontfoglaló űrlap kitöltése.

Díjazás, számlázási, fizetési információk

MEGBÍZÓ vállalja, hogy a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott mentorálási szolgáltatásokért a megrendelő lapon rögzített összeget fizeti meg.

A díj fizetésének módja:

a megrendelt szolgáltatás PÉNZTÁR oldalon választott fizetési mód (átutalás, vagy bankkártyás fizetés).

Általánosságban:

A megbízási díj/havi átalánydíj megállapodott összege 55.000 ft, azaz ötvenötezer forint, Óradíja 15 000 ft/óra azaz tizenötezer forint / óra.

A MEGRENDELŐ ŰRLAPOK ETTŐL ELTÉRŐ ÁRAT IS TARTALMAZHATNAK, MINDEN ESETBEN A MEGRENDELELŐ ŰRLAPON KIVÁLASZTOTT ÁR AZ IRÁNYADÓ.

Megbízott alanyi adómentes vállalkozó, így a megbízási díjat ÁFA nem terheli.

MEGBÍZÓ köteles legkésőbb a számlában meghatározott fizetési határidő figyelembe vételével, a díjat átutalással, vagy bankkártyával kiegyenlíteni a SZOLGÁLTATÓ által megjelölt bankszámlára.

A MEGBÍZÁSI DÍJ ESEDÉKESSÉGE:

Számla alapján előre fizetendő a következő beosztás szerint:

EGYÉNI ÓRADÍJAS SZOLGÁLTATÁS ESETÉN: a megrendelés elküldése napjával esedékes.  A díj előre fizetendő számla alapján,

HAVIDÍJAS SZOLGÁLTATÁS ESETÉN: Első havi díj a megrendelés elküldése napjával esedékes. Második és további havi díjak minden hónap első napján esedékes.

Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a teljesítésre Megbízott felhívta, a Megbízott a megrendelt szolgáltatáshoz kötődő szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

A szerződés módosítása

A szolgáltatás megrendelésekor Szerződő Felek a megrendelő űrlapon kiválasztott tanácsadói szolgáltatások teljesítésére, és/vagy a kiválasztott meghatározott időtartamra állapodnak meg.

Új szolgáltatás igénybevétele esetén szükséges egy új megrendelő űrlap/vagy időpontfoglaló űrlap kitöltése.

MEGBÍZÓ és a SZOLGÁLTATÓ a megrendelt/megkezdett szolgáltatás paramétereit csak közös megegyezéssel módosíthatják.

Együttműködési kötelezettség

A felek egyértelműen megállapodnak abban, hogy szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást, és minden olyan nemű információt és anyagot megosztanak, közölnek egymással, amely a megrendelt szolgáltatás sikeres teljesítéséhez vezet.

Titoktartásra vonatkozó szabályok

Felek kölcsönösen vállalják, hogy bizalmasan kezelnek minden, a szolgáltatás teljesítése során, és/vagy azzal kapcsolatban tudomásukra jutott tényt, információt, adatot – a továbbiakban együtt: „Bizalmas Információ”. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott Bizalmas Információkat illetéktelenek részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket az egyedi megbízási szerződés teljesítésébe és megvalósításába bevonnak. A Felek kötelesek felhívni e személyek figyelmét a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre és annak betartására.

A titoktartási kötelezettség a felek közötti megbízási jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kogens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a SZOLGÁLTATÓ köteles – a MEGBÍZÓ választása szerint – haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

A titoktartás alól kivételt képez az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a Bizalmas Információk valamelyikét.

A fentiek szerinti titoktartási szabályok megsértése esetén – az egyéb jogkövetkezményeken túlmenően – a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

Szavatosság

Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződésben körülírt feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el.

SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a mentorálási szolgáltatások kliens általi használatából ered.

Egyéb rendelkezések

A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésük a vis maior esetét kivéve, csak a megkötéstől számított 10 napon belül, legkésőbb a szolgáltatás igénybevétele előtt 24 órával bontható fel jogkövetkezmény nélkül.

MEGBÍZÓ jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy SZOLGÁLTATÓ referencialistájában feltüntetésre kerüljön.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát egyeztető tárgyaláson rendezik. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése érdekében alávetik magukat a Pécsi Járási Bíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen szerződés magyar nyelven, online formában, a https://markad.hu/online-szerzodes-aszf-hez-kapcsolodoan/ oldalon megtekinthető és pdf formátumban letölthető.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók. Elérhetősége: https://markad.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Érvényes 2023.08.13. napjától -tól visszavonásig.

FOGALOMTÁR

Mentoring:

Mentor: Tapasztalt egyén vagy szakember, aki személyes tudásával és tapasztalataival támogatja és tanácsolja a mentált.

Mentorált: Az a személy, aki a mentorált kapcsolatban a mentor segítségét igénybe veszi, hogy fejlessze szakmai és személyes készségeit.

Mentorálás: A mentor és a mentált közötti együttműködés, ahol a mentor segíti a mentált az életben, a karrierben vagy más területeken.

Mentorprogram: Strukturált keretrendszer, amely elősegíti a mentor-mentált kapcsolatok kialakítását és fejlődését.

Életvezetési mentoring: Az életkörülmények és a karrier tervezésében nyújtott mentorálás.

Szakmai mentoring: A szakmai készségek és ismeretek fejlesztését célzó mentorálás.

Készségfejlesztő mentoring: A készségek és képességek fejlesztését segítő mentorálás.

Üzleti vállalkozásfejlesztési tanácsadás:

Üzleti tanácsadás: Az üzleti szakértők által nyújtott tanácsadói szolgáltatás, amely a vállalkozások működésének és fejlesztésének optimalizálását célozza.

Vállalkozásfejlesztés: A vállalkozás növekedésére és előrejutására irányuló stratégiák és tervek kidolgozása.

Piaci kutatás: Az üzleti környezet elemzése és a piaci lehetőségek feltárása a vállalkozás sikeres fejlesztése érdekében.

Stratégiai tervezés: Hosszú távú célok és irányelvek kidolgozása, amelyek vezetik a vállalkozás növekedését és fejlesztését.

Költségkontroll: A vállalkozás költségeinek hatékony kezelése a profitabilitás és a hatékonyság növelése érdekében.

Értékesítési és marketing tanácsadás: A marketing és értékesítési stratégiák kidolgozása, amelyek segítik a vállalkozás növekedését és elérését.

Pénzügyi tervezés: Az anyagi erőforrások és pénzügyi stratégiák tervezése a stabil pénzügyi helyzet és a fejlődés érdekében.

Operatív hatékonyság: A vállalkozás működésének hatékonyabbá tétele és a folyamatok optimalizálása.