Barion Pixel

Markad Branding Consultant

PÁLYÁZATÍRÁS ÉS PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Tartalom

Felek közötti megállapodás: 2

Szolgáltatás leírása: 2

Díjazás és fizetési feltételek: 3

Szerződés időtartama: 4

Együttműködési kötelezettség… 4

Titoktartásra vonatkozó szabályok.. 4

Szavatosság… 5

Egyéb rendelkezések.. 5

Fogalom meghatározások.. 6

Pályázatírás: 6

Pályázati előkészítés fogalomtár: 7

Pályázatírás fogalomtár: 8

Projektmenedzsment: 8

PÁLYÁZATÍRÁS SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Felek közötti megállapodás:

Ezen szerződés létrejött egyrészről

Szolgáltató: SÓKI JUDIT ERIKA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Székhely: 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48.

Nyilvántartási száma: 54641604

Adószám: 55899037-1-22

Bankszámlaszám: 10700031-49737509-35094371

továbbiakban Szolgáltató,

másrészről

Megrendelő adatai a MARKAD.HU weboldal PÉNZTÁR oldalán a pályázatírás szolgáltatás termék megrendelésekor kitöltendő megrendelési adatokkal egyenlő, a vásárlás egyben szerződéskötésnek és jelen szerződés elfogadásának minősül.

továbbiakban Megrendelő között

a következő feltételekkel:

A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

Szolgáltatás leírása:

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére pályázatíró és üzleti tanácsadó szolgáltatásokat nyújt. A szolgáltatások tartalmazzák, de nem korlátozódnak, a következőkre:

 • Pályázati dokumentációk előkészítése és összeállítása.

 • Tanácsadás a pályázati folyamat során, beleértve a stratégiai és tartalmi tanácsokat.

 • Pályázatfigyelés, amely magában foglalja a releváns pályázatok követését és azokról értesítéseket küld a Megrendelő részére.

 • Projektmenedzsment szolgáltatások a projekt teljes életciklusában.

 • Pályázati formanyomtatvány előkészítése, kitöltése

 • Pályázati dokumentáció összeállítása, szerkesztése és formázása (mellékletekkel)

 • Segítségnyújtás a Projektterv kidolgozásában

 • Költségvetési terv elkészítése

 • Meglévő pályázati dokumentumok felülvizsgálata és javítása

A projektmenedzsment szolgáltatások tartalmazzák a projekttervezést, végrehajtást, ellenőrzést és lezárását a Megrendelő által meghatározott célok és követelmények mentén.

Jelen szerződésben rögzített pályázat: A megrendelt és a pénztároldalon véglegesített termék az irányadó!

Díjazás és fizetési feltételek:

 1. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért jelen szerződésben rögzített összeget fizeti meg a Szolgáltatónak.

MEGBÍZÓ a tanácsadói tevékenységért a megrendelő űrlapon kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó díjat fizeti.

ÁLTALÁNOSSÁGBAN:

Konzultáció óradíja: 18 000 Ft/óra

Pályázatírás díja, a megpályázott összeg szerint:

Pályázott összeg 1-3 M Ft -> pályázatírás díja 50 000 Ft + 1% sikerdíj; 

Pályázott összeg 3 M Ft felett  -> pályázatírás díja 80 000 Ft + 1,5% sikerdíj

Projektmenedzsment díja: egyedi megállapodás szerint, 150 000 Ft-tól

 A MEGRENDELŐ ŰRLAPOK ETTŐL ELTÉRŐ ÁRAT IS TARTALMAZHATNAK, MINDEN ESETBEN A MEGRENDELŐ ŰRLAPON KIVÁLASZTOTT ÁR AZ IRÁNYADÓ.

Sikerdíj: A Megrendelő további fizetési kötelezettséget vállal a Szolgáltató részére, amely sikerdíj formájában jelenik meg. A sikerdíj összegét a pályázat sikerességéhez és az elnyert támogatás összegéhez kötik.

A sikerdíjat a pályázati támogatás elnyerését követően kell kifizetni, és az összege a támogatás mértékéhez igazodik.

 1. Szolgáltató Alanyi Adómentes vállalkozó, ezért a megjelenő árak bruttó árak, 0% adókulccsal számítottak.

A megrendelésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre.

A Megrendelő jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Sóki Judit Erika ev. elektronikus számlát állítson ki számára.

A dokumentum elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

 1. Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a teljesítésre Megbízott felhívta, a Megbízott a megrendelt szolgáltatáshoz kötődő szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Amennyiben a Megrendelő késedelmesen teljesíti a díjfizetést, a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot számítani az elmaradt összeg után a jogszabályoknak megfelelő mértékben.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a munka megkezdése előtt lemondja a projektet, ha az előleg nem érkezik meg a határidőig.

Szerződés időtartama:

Ez a szerződés az aláírás napján lép hatályba, és a felek közötti megállapodás alapján határozatlan ideig érvényes, hacsak az egyik fél a szerződést írásban fel nem mondja a másik félnek legalább 10 nap előzetes értesítéssel.

MEGBÍZÓ és SZOLGÁLTATÓ a megrendelt/megkezdett szolgáltatás paramétereit csak közös megegyezéssel módosíthatják.

Együttműködési kötelezettség

A felek egyértelműen megállapodnak abban, hogy szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást, és minden olyan nemű információt és anyagot megosztanak, közölnek egymással, amely a megrendelt szolgáltatás sikeres teljesítéséhez vezet.

Titoktartásra vonatkozó szabályok

Felek kölcsönösen vállalják, hogy bizalmasan kezelnek minden, a szolgáltatás teljesítése során, és/vagy azzal kapcsolatban tudomásukra jutott tényt, információt, adatot – a továbbiakban együtt: „Bizalmas Információ”.

Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott Bizalmas Információkat illetéktelenek részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket az egyedi megbízási szerződés teljesítésébe és megvalósításába bevonnak.

Felek kötelesek felhívni e személyek figyelmét a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre és annak betartására.

A titoktartási kötelezettség a felek közötti megbízási jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kogens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a SZOLGÁLTATÓ köteles – a MEGBÍZÓ választása szerint – haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

A titoktartás alól kivételt képez az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a Bizalmas Információk valamelyikét.

A fentiek szerinti titoktartási szabályok megsértése esetén – az egyéb jogkövetkezményeken túlmenően – a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

Szavatosság

SZOLGÁLTATÓ szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződésben körülírt feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el.

Egyéb rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésük a vismaior esetét kivéve, csak a megkötéstől számított 10 napon belül, legkésőbb a szolgáltatás igénybevétele előtt 24 órával bontható fel jogkövetkezmény nélkül.

 Mindkét fél jogosult azonnali hatállyal felmondani ezt a szerződést a másik fél súlyos megsértése vagy jogi kötelezettség megsértése esetén.

MEGBÍZÓ jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy SZOLGÁLTATÓ referencialistájában feltüntetésre kerüljön.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a szolgáltatások használatából ered.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát egyeztető tárgyaláson rendezik. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése érdekében alávetik magukat a Pécsi Járási Bíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen szerződés magyar nyelven, online formában, a www.markad.hu oldalon megtekinthető és pdf formátumban letölthető.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók. Elérhetősége: https://markad.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Érvényes 2023.08.13. napjától -tól visszavonásig.

Mellékletek

Fogalom meghatározások

Pályázatírás:

A pályázatírás egy olyan folyamat, amely során egy szervezet vagy egyén formális dokumentációkat készít a pénzügyi támogatás vagy más erőforrások elnyerése érdekében. A pályázatok lehetnek kormányzati, alapítványi vagy vállalati forrásokra, és céljuk lehet kulturális, tudományos, oktatási vagy más projekt megvalósítása. A pályázatírás során a következő részfeladatokat lehet megkülönböztetni:

Pályázati lehetőségek felkutatása: A pályázati lehetőségek keresése és azoknak a szervezet céljaival és projektjével való összhangjának értékelése.

Pályázati dokumentáció összeállítása: A pályázatíró létrehozza a szükséges dokumentációkat, beleértve a projektterveket, a költségvetést, a célkitűzéseket, a projekt indoklását és a szervezet bemutatását.

Projekttervek kidolgozása: A pályázat részeként részletes projektterveket kell kidolgozni, beleértve a tevékenységeket, időzítést, erőforrásokat és elvárt eredményeket.

Költségvetési tervek elkészítése: A költségvetési tervekben pontosan szerepelnek a tervezett kiadások és bevételek, valamint azok indoklása.

Szakértői vélemények beszerzése: Bizonyos pályázatokhoz szakértői véleményekre lehet szükség, amelyek megerősítik a projekt szükségességét és hatékonyságát.

Mentorált: a mentorálási szolgáltatást szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő.

Pályázati előkészítés fogalomtár:

Projektfeladatok: Azok a tevékenységek, amelyeket a pályázati projekt céljainak eléréséhez meg kell valósítani.

Projektpartnerek: Azok a szervezetek vagy egyének, akik együttműködnek a projekt megvalósításában.

Projektterv: A pályázati projekt részletes tervdokumentuma, amely tartalmazza a célkitűzéseket, eredményeket, tevékenységeket, határidőket és költségvetést.

Projektigazgató: A projekt felelős vezetője, aki irányítja és koordinálja a projektet.

Projektköltségvetés: A tervezett költségek és kiadások összesítése a projekt megvalósításához.

Projektmonitoring: A projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése és az elért eredmények mérése.

Pályázatírás fogalomtár:

Projektleírás: A pályázatban bemutatott projekt céljainak, tevékenységeinek és tervezett eredményeinek részletes leírása.

Projektindikátorok: A pályázatban szereplő mérhető célok és teljesítmény mutatók.

Költségvetési tervezet: A pályázati költségvetés részletes leírása, amely tartalmazza a tervezett kiadásokat és forrásokat.

Eligibilitási kritériumok: A pályázatban szereplő jelentkezőknek megfelelő feltételek és előírások.

Projektmenedzsment:

A projektmenedzsment egy strukturált módszer a projektek kezdetétől a befejezésig való hatékony irányítására. Célja a projekt céljainak elérése a rendelkezésre álló erőforrások (pénz, idő, emberi erőforrások) optimalizálásával. A projektmenedzsment folyamata során a következő részfeladatokat kell végrehajtani:

Projekttervezés: A projekttervezés a projekt céljainak és eredményeinek meghatározását jelenti, valamint a tevékenységek, erőforrások és időzítés kidolgozását.

Projektindítás: Ebben a szakaszban a projektmenedzser megszervezi a projektcsapatot, meghatározza a felelősségi köröket, és biztosítja a szükséges erőforrásokat a projekt megkezdéséhez.

Projektvégrehajtás: A tényleges munka folyik ebben a szakaszban, amely magában foglalja a tevékenységek végrehajtását, az erőforrások koordinálását és a határidők betartását.

Monitorozás és irányítás: A projektmenedzser figyelemmel kíséri a projekt haladását, méri a valóságot a tervezettel, és szükség esetén beavatkozik a változások és problémák kezelésére.

Projektzárás: A projekt sikeres befejezése és az eredmények ellenőrzése, valamint a tapasztalatok dokumentálása és megosztása a jövőbeli projektekhez.

Projektmenedzser: A projekt felelős vezetője, aki koordinálja és irányítja a projektet a kezdetektől a végéig.

Projektcsapat: A projektben résztvevő szakemberek és szervezetek összessége, akik együttműködnek a projekt megvalósításában.